ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

« Ο ΔΑΜΩΝ »

Ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 1993 με την απόφαση 1155/93 του πρωτοδικείου Αθηνών

και αναρτήθηκε με αύξοντα αριθμό 19163.  Με απόφαση του συλλόγου πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος

Κολοκοτρώνης –ΠΑΠΠΑΣ, ο οποίος προσπάθησε να δραστηριοποιήσει τον σύλλογο θέτοντας

κανονισμούς και όρους για όλα τα μέλη. 

Βασική προϋπόθεση για να δραστηριοποιηθεί ο σύλλογος  ήταν τα μέλη τουλάχιστον να έχουν απολυτήριο λυκείου, να μην έχουν καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους και να είναι ψυχολογικά υγιείς και να δηλώσουν την έδρα τους στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Εφιστούμε την προσοχή στο ευρύτερο κοινό να αναζητεί στα γραφεία που απευθύνετε τα ανωτέρω ελάχιστα προσόντα τα οποία πρέπει να είναι ανηρτημένα σε εμφανή σημεία του γραφείου.

Ο πρόεδρος